Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Góp ý dự thảo Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Tài Chính và dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh 
09/04/2018 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
  

Chi tiết File đính kèm: deankientoantcbmstc.pdf
Chi tiết File đính kèm: qdchucnang_nhiemvusotaichinh2018.pdf
Chi tiết File đính kèm: phulucbienchekientoan.xlsx
NĐD-VP 
Tin đã đưa
(20/07)
(15/07)
(22/05)
(15/05)
(23/04)
(31/03)
(25/02)
(11/02)
(11/02)
(11/02)