Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2021 tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận 
18/03/2021 
 
Để nâng cao hiệu quả giám sát đầu tư vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động công khai tài chính của doanh nghiệp. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 về giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh.

     Theo đó, UBND tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể như sau:

          - Chỉ tiêu 1 doanh thu:                                224,463 tỷ đồng

          - Chỉ tiêu 2:

          + Lợi nhuận sau thuế:                                    14,4 tỷ đồng

          + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân:    21,92%

          - Chỉ tiêu 3: Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn một ( >1)

          - Chỉ tiêu 4: Tình hình chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành: Chấp hành pháp luật về đầu tư quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về thuế và các khoản phải thu nộp ngân sách khác, quy định về chế độ báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính và báo cáo khác, việc thực hiện kết quả thanh tra kiểm tra.

            Các chỉ tiêu trên là cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính giám sát, đánh giá quyền quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận.

LTHL - VP