Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục và phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Th 
10/06/2021 
 

Thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ, ngày 24/4/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục và phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh một số dịch vụ cần bổ sung và điều chỉnh phương thức thực hiện để phù hợp thực tế. Ngoài ra, để kịp thời đáp ứng công tác Xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đảm bảo theo Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 14/10/2020 của Chính phủ về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 29/5/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục và phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tại Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, một số dịch vụ công được bổ sung phương thức thực hiện; theo đó, các đơn vị, địa phương căn cứ điều kiện giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, điều kiện đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ để triển khai thực hiện. Trường hợp không đáp ứng các điều kiện về giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng thì thực hiện theo phương thức đấu thầu.

Đối với Danh mục dịch vụ công ích: Dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2, thời gian áp dụng giao nhiệm vụ đặt hàng kể từ khi Thủ tướng Chính phủ công bố dịch cho đến khi công bố hết dịch Covid-19; Dịch vụ thoát nước đô thị, điều kiện đặt hàng theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.

NTC-QLNS