Ngày 05/6/2020 tại sở Tài chính Ninh Thuận, Đảng bộ sở Tài chính đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ sở Tài chính lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Phan Danh Cừ - phó bí thư Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp, các đồng chí trong Ban chỉ đạo Đại hội thuộc Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp và sự có mặt của 28 đảng viên đang sinh hoạt tại 04 chi bộ trực thuộc.
Ngày 17/6/2020 tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi đua, Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 khối các cơ quan TMTH. Tham dự hội nghị gồm có Lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua của các đơn vị: Sở Kế hoạch & Đầu tư (Trưởng khối), Sở Tài nguyên & Môi trường (phó khối) và các thành viên trong Khối: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học & Công nghệ  và Sở Nội vụ. 
Căn cứ Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính (thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận);
Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận - Chúc bạn khai thác được những thông tin bổ ích.!