Căn cứ Kế hoạch số 2991/KH-STC ngày 01/11/2019 của Sở Tài chính về việc tổ chức thi tuyển các chức danh Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính.

 Căn cứ Thông báo số 3449/TB-HĐTT ngày 13/12/2019 của Hội đồng thi tuyển chức danh Thông báo kết quả điểm thi viết của ứng viên thi tuyển chức danh Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính 

Ngày 20/12/2019, Sở Tài chính ban hành Thông báo số 3506/TB-STC về thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính Ninh Thuận.
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương gày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phảm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận - Chúc bạn khai thác được những thông tin bổ ích.!
Liên kết website
Số lượt truy cập
00605881