Căn cứ Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng; căn cứ Kế hoạch số 09-KH/HĐTT ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính. Ngày 07 tháng 8 năm 2019 Tỉnh ủy Ninh Thuận đã tổ chức thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3017/VPUB-KTTH ngày 31/7/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước,
Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận - Chúc bạn khai thác được những thông tin bổ ích.!