Thông tin về dịch vụ tài chính
Thông tin về dịch vụ tài chính
Đề xuất nhiều giải pháp trong công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước 
07/07/2021 
 
Vừa qua, Bộ Tài chính đã tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước (gọi tắt là dự án hoàn thành) của 135 đơn vị, qua đó đã kiến nghị nhiều giải pháp nhằm đảm bảo công tác quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện đúng quy định.

Trong số 135 đơn vị gửi báo cáo về Bộ Tài chính có 46 bộ, ngành, cơ quan Trung ương, 26 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Báo cáo của các đơn vị gửi về cho thấy đã hoàn thành 106.208 dự án với giá trị tổng mức đầu tư (TMĐT) được duyệt là 2.295.988 tỷ đồng; trong đó, đã phê duyệt quyết toán là 71.296 dự án (chiếm 67,13% số dự án hoàn thành) với giá trị TMĐT được duyệt là 828.661 tỷ đồng. Số chưa phê duyệt quyết toán là 34.912 dự án (chiếm 32,87% số dự án hoàn thành) với TMĐT là 1.467.327 tỷ đồng.

Thông qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cơ quan thẩm tra quyết toán ở bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty và cơ quan Tài chính các cấp ở địa phương đã loại ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán là 12.368 tỷ đồng, chiếm 2,17% tổng giá trị đề nghị quyết toán (tương đương với năm 2019 là 3.594 tỷ đồng và chiếm 0,46%).

image

Một dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Từ tình hình tổng hợp kết quả công tác quyết toán dự án hoàn thành của 135 đơn vị nêu trên, Bộ Tài chính đã đề nghị Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát kiểm tra lại tính chính xác của toàn bộ số liệu báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt đối với khối địa phương và các Bộ, ngành thiếu số liệu báo cáo số vốn đã thanh toán.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc không thực hiện gửi báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 đến Bộ Tài chính và sớm hoàn chỉnh báo cáo gửi tới Bộ Tài chính; Các đơn vị, cá nhân vi phạm thời gian quyết toán dự án hoàn thành bao gồm: chậm thẩm tra, phê duyệt; chậm lập hồ sơ quyết toán, đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm để đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị.

Bộ Tài chính đề nghị tới các Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, bố trí số vốn của còn thiếu của các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và quy định của các pháp luật liên quan đến bố trí vốn của các tập đoàn, tổng công ty; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; công khai danh sách các dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán; có biện pháp ngăn ngừa, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định…

Đối với các đơn vị thẩm tra, phê duyệt quyết toán, lập báo cáo tổng hợp quyết toán, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đúng thời gian quy định; chủ động rà soát tình hình thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý, trong đó làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán để báo cáo Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty, UBND các cấp có biện pháp xử lý dứt điểm trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, Bộ Tài chính đề nghị chấp hành nghiêm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành. Nâng cao năng lực, tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư; chủ động phối hợp với cơ quan thẩm tra quyết toán cung cấp thông tin, trong giai đoạn thẩm tra quyết toán. Thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo có đầy đủ hồ sơ khi quyết toán dự án hoàn thành…

Theo Cổng Thông tin Bộ Tài chính
NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00345274