Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉn 
05/05/2021 
 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân xem xét, ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như sau:

Chi tiết File đính kèm về dự thảo tờ trình: duthaototrinhcuasotctrinhubndtinhthammuuhdndbanhanhbuoc2.doc
Chi tiết File đính kèm về dự thảo Nghị quyết: duthaonghiquyet(l3).doc
NĐD-VP 
Tin đã đưa
(15/09)
(10/09)
(17/06)
(23/04)
(08/04)
(24/03)
(22/04)
(20/04)
(06/04)
(01/04)