Danh bạ điện thoại 
Danh bạ điện thoại 

1. Lãnh Đạo Sở

Nguyễn Văn Trường 

: Giám đốc Sở

Điện thoại

: (0259) 3822 698

 
Email


truongnvstc@ninhthuan.gov.vn


   
 
Lê Công Bình

 : Phó Giám đốc Sở
 
Điện thoại

 (0259) 3501686
 
Email

 :binhlcstc@ninhthuan.gov.vn
   

Hồ Trọng Luật

: Phó Giám đốc Sở
 
Điện thoại


(0259) 3822697

 
Email

 luatht@ninhthuan.gov.vn


2. Văn Phòng Sở

Trần Thị Phước Tuyền

: Chánh Văn phòng

Điện thoại

: (0259) 3830 000

Email

: tuyenttpstc@ninhthuan.gov.vn

   

Đặng Quang Huy

 Phụ trách Tài chính doanh nghiệp

Điện thoại 

: (0259) 3825128

Email

huydqstc@ninhthuan.gov.vn

 3. Phòng Quản lý Ngân sách  

Hồ Tấn Hồng Hà

: Phó Trưởng phòng phụ trách

Điện thoại 

: (0259) 3822 432

Email

: hahthstc@ninhthuan.gov.vn

 


 

Hán Thị Hồng Ngân

 Phó Trưởng phòng

Điện Thoại

 : (0259) 3822 695

Email
nganhthstc@ninhthuan.gov.vn


4. Hỗ Trợ Tabmis

Nguyễn Đình Dương

: Phụ trách phòng

Điện thoại

: (0259) 3834 656

Email

duongndstc@ninhthuan.gov.vn

 

 

5. Phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính Đầu tư

Lê Văn Hải 

: Trưởng phòng

Điện thoại

: (0259) 3825 131

Email

: hailvstc@ninhthuan.gov.vn

 

 

Vương Đại Hùng

: Phụ trách Đầu tư

Điện thoại

: (0259) 3825 131

Email

: hungvdstc@ninhthuan.gov.vn

 

 

6. Thanh tra Tài chính

Trần Thị Phương 

: Chánh Thanh Tra

Điện thoại

: (0259) 3830 314

Email

: phuongttstc@ninhthuan.gov.vn

 

 

Đinh Văn Thạch 

: Phó Chánh Thanh Tra

Điện thoại

: (0259) 3830 314

Email

: thachdvstc@ninhthuan.gov.vn