Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác
Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác
Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 10 ( khóa XI). 
23/03/2015 
 

Chiều ngày 19/3/2015 Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ

Đồng chí Huỳnh Cao Đài, Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính đã trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) gồm: dự thảo báo cáo chính trị của BCH Trung ương khóa XI tại Đại hội XII của Đảng; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng khóa XI trình Đại hội XII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016); Ban Chấp hành trung ương lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI; Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 – 2021 và nhiệm kỳ tiếp theo; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025.

           Đồng chí Bí thư đã phân tích, minh họa thực tế với những dẫn chứng cụ thể phù hợp với địa phương và cả nước.

          Qua đó, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động Sở Tài chính tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020./.

H.T.P.Thanh

MNT