Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác
Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác
Đảng bộ Bộ Tài chính: Đổi mới phương thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
28/01/2017 
 
Nhằm mục tiêu đổi mới phương thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo này trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong toàn Đảng bộ, ngày 03/11/2016, Đảng uỷ Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 313-KH/ĐUTC về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.


Đảng bộ Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai 
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 7/12/2016

Ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị (khóa XII) được ban hành, Đảng uỷ Bộ Tài chính xác định đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Ngày 02/6/2016, Đảng ủy Bộ Tài chính đã có Công văn số 126-CV/ĐUTC yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên của tổ chức đảng cấp mình. Ngày 03/11/2016, Đảng uỷ Bộ đã ban hành Kế hoạch số 313-KH/ĐUTC về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Ngày 9/12/2016, Đảng uỷ Bộ Tài chính tiếp tục có Công văn số 349-CV/ ĐUTC về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh...

Thông qua Kế hoạch số 313-KH/ĐU và nhiều văn bản hướng dẫn khác, Đảng ủy Bộ Tài chính xác định, việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05- CT/TW có ý nghĩa quan trọng giúp toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Tài chính nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do vậy, cần phải đưa việc học tập và làm này trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể quần chúng các cấp, của từng cơ quan đơn vị, trước hết là của cán bộ chủ chốt các cấp và của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”. Đồng thời, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ…

Đảng ủy Bộ Tài chính đã yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trên cơ sở chương trình, kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 của mình, cần kịp thời bổ sung thêm nội dung tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, hàng năm các cấp ủy, tổ chức Đảng xác định cụ thể nội dung trọng tâm, trọng điểm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong học tập, làm theo Bác, nhất là những vấn đề còn nhiều hạn chế, bất cập, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân...

Để triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị một cách thực chất, hiệu quả, Đảng uỷ Bộ đã chỉ đạo các cấp ủy đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ; Đảm bảo yêu cầu 3 tháng một lần tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, các tháng đều có nội dung đánh giá về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Đảng ủy Bộ cũng yêu cầu dựng kế hoạch của tập thể và cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ hàng năm. Bên cạnh đó, Đảng uỷ Bộ cũng đã chỉ đạo Đảng ủy Học viện Tài chính và cấp ủy các trường đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc ngành Tài chính triển khai thực hiện nghiêm túc việc đưa chương trình, nội dung giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng cho học viên, sinh viên. Đoàn Thanh niên Bộ phối hợp với các cấp chính quyền tăng cường việc giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ ngành Tài chính...

Trong đầu tháng 10 và 11/2016, Đảng ủy Bộ lựa chọn một số nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đó là: Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ rà soát, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và công khai niêm yết quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị và nghiêm túc triển khai thực hiện; Đề cao vai trò gương mẫu và trách nhiệm của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm; Đổi mới tác phong công tác, gần dân, sâu sát cơ sở, thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân; Giải quyết nhanh, gọn các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục thuế, hải quan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển lành mạnh, hiệu quả…

Trong thời gian tới, để đổi mới phương thức học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy Bộ yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chú trọng đẩy mạnh thực hiện kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cá nhân cán bộ, đảng viên; Phát hiện kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để khen thưởng và nhân rộng trong Đảng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Tiếp tục rà soát, chỉ đạo xây dựng, bổ sung và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng lĩnh vực công tác, đảm bảo sát với đặc điểm, chức trách nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị...

Cổng TT-BTC

NĐD-VP