Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng 
14/09/2021 
 

Thực hiện Công văn số 4773/UBND-TCDNC ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh v/v triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng. Sở Tài chính giao trách nhiệm Thanh tra Sở tổ chức tuyên truyền Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan mình theo nội dung Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi do Thanh tra Chính phủ ban hành.

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Lãnh đạo Sở chỉ đạo và khuyến khích cán bộ, công chức và người lao động nghiên cứu, tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi nhằm thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tạo sức lan toả, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.


TTP-CTT 
Tin đã đưa
(26/10)
(25/10)
(23/10)
(13/10)
(13/10)
(12/10)
(12/10)
(08/10)
(04/10)
(17/09)