Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Cùng với cả nước, năm 2021 tỉnh Ninh Thuận đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các dự án sử dụng vốn vay nước n 
13/10/2021 
 

Cùng với cả nước, năm 2021 tỉnh Ninh Thuận đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài. Đến ngày 30/9/2021, tình hình thực hiện vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài được triển khai tại địa phương cụ thể như sau:1. Đối với Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài:

- Số kế hoạch đã thực hiện phân bổ và giao chi tiết cho các chủ đầu tư thực hiện theo các dự án trong năm 2021: 473.486 triệu đồng.

- Thực hiện nhập Tabmis chi tiết theo dự án: 473.486 triệu đồng.

- Số giải ngân theo xác nhận của Kho Bạc đến 30/9/2021: 272.639 triệu đồng, đạt 58% so với kế hoạch; số vốn chưa thực hiện 200.847 triệu đồng.

2. Đối với vốn vay lại từ nguồn vay nước ngoài của Chính Phủ:

- Số kế hoạch đã thực hiện phân bổ và giao chi tiết cho các chủ đầu tư thực hiện theo các dự án trong năm 2021: 120.900 triệu đồng.

- Thực hiện nhập Tabmis chi tiết theo dự án: 120.900 triệu đồng.

- Số giải ngân theo xác nhận của Kho Bạc đến 30/9/2021: 36.481 triệu đồng, đạt 30% so với kế hoạch; số vốn chưa thực hiện 84.419 triệu đồng.


VNBT-QLGCS&TCĐT