Công khai Quyết toán
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018  (08/02/2020)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Công khai quyết toán năm 2018  (15/01/2020)
Chi tiết File đính kèm: công khai quyết toán 2018.rar
Công bố, công khai số liệu quyết toán nsnn năm 2017 và thuyết minh công khai  (11/01/2019)

Công bố, công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2017 và thuyết minh công khai

Quyet dinh 18/QD-UBND  (19/06/2015)

Quyết định về việc công khai số liệu quyết tón ngân sách nhà nước năm 2013

Quyết định 18/QĐ-UBND  (19/06/2015)

Quyết định về việc công khai số liệu quyết tóan ngân sách nhà nước năm 2013

Công khai quyết toán ngân sách năm 2012  (06/03/2014)
Quyết định 44/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận