Công khai Dự toán
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020  (08/02/2020)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020  (12/08/2020)
Chi tiết File đính kèm: 2020-08-12 (12.08.2020_08h51p05)_signed.pdf
Chi tiết File đính kèm: 2020_08_12.pdf

BÁO CÁO Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019  (15/07/2019)

Thực hiện Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Thực hiện Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019;

Thực hiện Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019;

Thực hiện Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 2219/UBND-TH ngày 12/6/2017 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017;

Trên cơ sở tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tài chính thực hiện công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019  (12/04/2019)
Thực hiện Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ tài chính giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019
Công bố, công khai số liệu dự toán NSNN năm 2019  (11/01/2019)
Công bố, công khai số liệu dự toán NSNN năm 2019
Tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019  (03/12/2018)
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Tờ trình Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019  (03/12/2018)
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018  (27/11/2018)
Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2018;
Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018  (13/10/2018)
Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Chi tiết File đính kèm: vbdi_2709_bc_stc_signed.pdf
Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017  (09/01/2018)
Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;
Báo cáo Số: 3463/STC-QLNS  (04/01/2018)
Công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách địa phương; phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 trình HĐND tỉnh.
Quyết định 19/QĐ-UBND  (19/06/2015)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự tóan ngân sách nhà nước năm 2015

QĐ45 Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014  (06/03/2014)
Quyết định số 45/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận