Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ DN giai đoạn 2021-2030. 
01/06/2021 
 

Ngày 01/6/2021, Sở Tài chính Ninh Thuận đã triển khai Thông tư 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính đến các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp nghiên cứu triển khai thực hiện. Nội dung cơ bản như sau:

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 về việc quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Cụ thể, nguồn kinh phí của các doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp gồm: Mức chi để thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp do doanh nghiệp tự quyết định; Việc hạch toán chi thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp;…

Ngoài ra, các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình 1322) được hỗ trợ các nội dung sau: Áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù của ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý mới được công bố; Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp;…

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2021.

HTPT-VP