Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 
12/10/2021 
 
Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.

Thông tư này áp dụng đối với:

- Thanh tra Chính phủ và các đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ;

- Thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện;

- Thanh tra sở;

- Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo đó, công chức làm công tác thanh tra; làm công tác tiếp công dân; làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng và vị trí công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra là đối tượng nằm trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Thông tư này.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 03 (ba) năm đến 05 (năm) năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2021, thay thế Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi.

HTDL-TTra