Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19 
22/07/2021 
 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước,  Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20-7-2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng chống dịch COVID-19. 
Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các bộ, ngành tăng cường chỉ đạo tập trung, thống nhất, chuyên sâu đối với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam ở cấp liên vùng; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, bảo đảm thực hiện chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16, đặc biệt có thể thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn đối với các địa bàn có diễn biến dịch tễ phức tạp tại một số địa phương; với mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết.

Mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trong công tác phòng chống dịch hiện nay:

Nghị quyết nêu rõ:

- Giao bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư và các cơ quan liên quan ban hành danh mục mua sắm tập trung đối với các sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế… phục vụ phòng, chống dịch.

- Căn cứ tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, yêu cầu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, việc đầu tư, mua sắm sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế... kịp thời, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong phòng, chống dịch hiện nay, được áp dụng quy định về mua sắm tại các điều 22 và điều 26 Luật đấu thầu(1)

- Bộ Y tế chủ trì, cùng các bộ: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Tư pháp... dưới sự chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, khẩn trương hoàn thiện cơ chế, dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, hoàn chỉnh tờ trình và dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

(1) Điều 22: Chỉ định thầu; Điều 26: Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

NTC-QLNS