Tên thủ tục: Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp
Lệ phí: Không có
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Quy trình thủ tục: - Tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý ngân sách: 1/2 ngày; - Phòng Quản lý ngân sách thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở dự thảo quyết định trình UBND tỉnh xem xét quyết định: 4 ngày; - Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, chuyển kết quả giải quyết cho Sở Tài chính trả kết quả: 02 ngày; - Trả kết quả cho tổ chức, đơn vị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính: 1/2 ngày.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm có: - Hồ sơ dự toán kinh phí đào tạo: bao gồm các nội dung: + Số lao động là người dân tộc thiểu số cần đào tạo. + Ngành nghề đào tạo, số lượng lao động cần đào tạo theo từng ngành nghề. + Thời gian đào tạo (tùy theo từng ngành nghề đào tạo nhưng không quá 03 tháng cho 01 khóa học). + Cơ sở đào tạo. + Kinh phí đào tạo (bao gồm chi phí đào tạo, chi phí hỗ trợ tiền ăn, chi phí tiền đi lại). - Hồ sơ dự toán kinh phí đóng bảo hiểm: Bao gồm các nội dung: + Số lao động là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ đóng bảo hiểm. + Số tháng được hỗ trợ. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Thông tin liên hệ: . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, đơn vị sử dụng lao động trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài nhà nước có trụ sở trên địa bàn là đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính . Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo của Sở Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí. . Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. . Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. . Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. - Quyết định số 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. - Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ./.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website
Số lượt truy cập
00161643