Tên thủ tục: Cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị của tỉnh
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp
Lệ phí: Không có
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Quy trình thủ tục: - Tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý ngân sách: 1/2 ngày; - Phòng Quản lý ngân sách thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở dự thảo quyết định trình UBND tỉnh xem xét quyết định: 4 ngày; - Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, chuyển kết quả giải quyết cho Sở Tài chính trả kết quả: 02 ngày; - Trả kết quả cho tổ chức, đơn vị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính: 1/2 ngày
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm có: - Công văn đề nghị tạm cấp kinh phí của tổ chức, đơn vị sử dụng lao động để thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. - Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán cho đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thông tin liên hệ: . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính. - Cơ quan phối hợp thực hiện: Bảo hiểm xã hội tỉnh. - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. . Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo của Sở Tài chính cho đơn vị về việc đã chuyển kinh phí hỗ trợ cho cơ quan bảo hiểm. . Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. . Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. . Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. - Quyết định số 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. - Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website
Số lượt truy cập
00161637