Tên thủ tục: Báo cáo định kỳ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp
Lệ phí: Không có
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Không
Quy trình thủ tục: - Bước 1: Định kỳ 6 tháng và khi kết thúc năm kế hoạch các cơ sở hoạt động công ích có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính. Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15 tháng 7 và báo cáo cả năm gửi trước ngày 15 tháng 1 năm sau. - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý ngân sách: 01 ngày; - Bước 3: Phòng Quản lý ngân sách thẩm định, theo dõi báo cáo theo quy định.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: Không quy định b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ
Thông tin liên hệ: . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở hoạt động công ích . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính. - Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. . Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. . Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có . Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. . Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; - Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website
Số lượt truy cập
00161663