Tên thủ tục: Quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp
Lệ phí: Không có
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Không quy định.
Quy trình thủ tục: - Bước 1: Các cơ sở hoạt động công ích lập báo cáo quyết toán nguồn kinh phí thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính. - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý ngân sách;
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Báo cáo kinh phí hỗ trợ của ngân sách nhà nước; - Báo cáo tiêu thụ sản phẩm giống nông nghiệp, thủy sản; b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ.
Thông tin liên hệ: . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở hoạt động công ích . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính. - Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. . Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. . Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (kèm theo mẫu biểu) . Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. . Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; - Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website
Số lượt truy cập
00161652