Tên thủ tục: Thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp
Lệ phí: Không có
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Không quy định.
Quy trình thủ tục: - Bước 1: Đối với thanh toán kinh phí sản xuất, cung ứng, lưu giữ sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản (thực hiện sau khi có biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng sản xuất, cung ứng, lưu giữ sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản); Thanh toán kinh phí nhập khẩu giống gốc nông nghiệp, thủy sản (việc thanh toán kinh phí nhập khẩu giống gốc nông nghiệp, thủy sản được thực hiện sau khi đơn vị nhập giống hoàn thành các thủ tục ký hợp đồng nhập giống với đơn vị cung cấp giống) và thanh toán kinh phí tổ chức tập huấn chuyên môn, kiểm tra định kỳ, nghiệm thu cuối kỳ: Cơ sở hoạt động công ích, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản đề nghị thanh toán gửi Sở Tài chính qua đường bưu điện hoặc trụ sở Sở Tài chính. - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý ngân sách; - Bước 3: Phòng Quản lý ngân sách thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở Tài Chính quyết định theo thẩm quyền; - Bước 4: Giám đốc Sở Tài Chính xem xét, quyết định theo thẩm quyền; - Bước 5: Trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Thanh toán kinh phí sản xuất, cung ứng, lưu giữ sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản: + Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản. + Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản. + Công văn đề nghị quyết toán kinh phí của cơ sở hoạt động công ích. - Thanh toán kinh phí nhập khẩu giống gốc nông nghiệp, thủy sản. + Quyết định được nhập giống của cơ quan có thẩm quyền. + Công văn đề nghị thanh toán kinh phí của đơn vị nhập giống. + Hợp đồng nhập giống giữa đơn vị nhập giống và nhà thầu cung cấp con giống + Hồ sơ thầu. - Thanh toán kinh phí tổ chức tập huấn chuyên môn, kiểm tra định kỳ, nghiệm thu cuối kỳ. + Báo cáo quyết toán kinh phí. + Công văn đề nghị quyết toán kinh phí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Thông tin liên hệ: . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở hoạt động công ích, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính . Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản. . Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. . Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. . Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; - Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website
Số lượt truy cập
00161649