Tên thủ tục: Tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp
Lệ phí: Không có
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Không quy định.
Quy trình thủ tục: - Bước 1: Đối với kinh phí sản xuất, cung ứng, lưu giữ sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản: Sau khi có quyết định phân bổ dự toán và hợp đồng của cơ quan có thẩm quyền, các cơ sở hoạt động công ích lập hồ sơ đề nghị tạm ứng kinh phí gửi Sở Tài chính để được tạm ứng 70% kinh phí theo hợp đồng. Đối với kinh phí tổ chức tập huấn chuyên môn, kiểm tra định kỳ, nghiệm thu cuối kỳ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự toán chi tiết theo tiến độ thực hiện gửi Sở Tài chính để được tạm ứng 70% số kinh phí theo dự toán. - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý ngân sách; - Bước 3: Phòng Quản lý ngân sách thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở Tài Chính quyết định theo thẩm quyền; - Bước 4: Giám đốc Sở Tài Chính xem xét, quyết định theo thẩm quyền; - Bước 5: Trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Đối với kinh phí sản xuất, cung ứng, lưu giữ sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản: + Quyết định phân bổ dự toán của Ủy ban nhân dân tỉnh. + Quyết định phê duyệt trúng thầu (nếu sản phẩm thuộc đối tượng đấu thầu). + Hợp đồng sản xuất, cung ứng, lưu giữ sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản. + Công văn đề nghị tạm ứng của cơ sở hoạt động công ích. - Kinh phí tổ chức tập huấn chuyên môn, kiểm tra định kỳ, nghiệm thu cuối kỳ: Dự toán chi tiết theo tiến độ thực hiện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Thông tin liên hệ: . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở hoạt động công ích, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính . Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính cấp tạm ứng 70% kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản. . Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. . Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. . Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; - Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website
Số lượt truy cập
00161645