Tên thủ tục: Lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp
Lệ phí: Không có
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá tiêu thụ cụ thể, mức trợ giá cụ thể sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản cho các cơ sở hoạt động công ích trước ngày 31 tháng 07 năm trước.
Quy trình thủ tục: Bước 1: Các cơ sở hoạt động công ích lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá sản phẩm công ích giống nông nghiệp thủy sản báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định; Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản gửi Sở Tài chính xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ - Văn bản thẩm định phương án giá sản phẩm giống nông nghiệp, thủy sản. - Kết quả khảo sát giá thị trường của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát. - Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền bảng tính toán chi tiết, chứng từ hợp lý và các tài liệu khác có liên quan đến số lượng được đặt hàng của đơn vị nhận đặt hàng. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Thông tin liên hệ: . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở hoạt động công ích. . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. . Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá tiêu thụ cụ thể, mức trợ giá cụ thể sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản. . Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục) . Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định . Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website
Số lượt truy cập
00161639