Tên thủ tục: Lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp
Lệ phí: Không có
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: UBND tỉnh quyết định phân bổ dự toán ngân sách đã được giao trước ngày 31 tháng 12 năm trước.
Quy trình thủ tục: - Bước 1: Các cơ sở hoạt động công ích lập dự toán kinh phí gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính. - Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm cho công tác sản xuất, cung ứng, lưu giữ sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản gửi Sở Tài chính. - Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý ngân sách; - Bước 3: Phòng Quản lý ngân sách thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở Tài Chính quyết định theo thẩm quyền; - Bước 4: Giám đốc Sở Tài Chính xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định: thời gian thực hiện tùy theo tình hình thực tế; - Bước 5: Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản cho Cơ sở hoạt động công ích. - Bước 6: Trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: Không quy định. b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ.
Thông tin liên hệ: . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở hoạt động công ích. . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tài chính. . Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: UBND tỉnh ban hành quyết định phân bổ kinh phí trợ giá sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản cho các cơ sở hoạt động công ích. . Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định . Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định . Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015; - Nghị định số 163/2016/NĐ-CPngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website
Số lượt truy cập
00161664