Tên thủ tục: Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp
Lệ phí: Không có
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 10 ngày đối với thủ tục cấp phát, thanh toán.
Quy trình thủ tục: - Bước 1: Các đơn vị quản lý thủy nông lập hồ sơ kinh phí cấp bù thủy lợi phí. - Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa tại Sở Tài chính, công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ: + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. + Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện theo quy định. - Bước 3: Chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý ngân sách tổng hợp chung dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí của các đơn vị quản lý thủy nông vào dự toán Ngân sách địa phương hàng năm để báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ dự toán cho các đơn vị quản lý thủy nông trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. - Bước 4: Đơn vị quản lý thủy nông cấp tỉnh căn cứ dự toán được giao của UBND tỉnh thực hiện lập dự toán, quyết toán gửi Sở Tài chính, Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ (1 ngày); - Bước 5: Chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý ngân sách thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở Tài Chính quyết định theo thẩm quyền: 6 ngày; - Bước 6: Giám đốc Sở Tài Chính xem xét, quyết định theo thẩm quyền: 02 ngày; - Bước 7: Trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: + Bảng kê diện tích tưới nước, tiêu nước, cấp nước (mẫu theo phụ lục 01). + Biểu tổng hợp dự toán kinh phí miễn thủy lợi phí (mẫu theo phụ lục02). + Bảng tổng hợp kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước cấp bù do miễn thu thủy lợi phí (mẫu theo phụ lục 03). + Hợp đồng tưới nước, tiêu nước, cấp nước của đơn vị quản lý thuỷ nông với các đối tượng dùng nước; Hợp đồng đặt hàng ký giữa cơ quan đặt hàng và đơn vị nhận đặt hàng (đối với các đơn vị quản lý thuỷ nông thuộc diện đặt hàng); Hợp đồng giao nhận thầu đã ký giữa cơ quan tổ chức đấu thầu với đơn vị nhận thầu (đối với đơn vị quản lý thủy thuộc diện đấu thầu); + Biên bản nghiệm thu diện tích tưới nước, tiêu nước. + Bảng kê tổng hợp kinh phí đề nghị cấp bù thuỷ lợi phí được miễn theo từng biện pháp tưới. + Tờ trình xin quyết toán kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí được miễn. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thông tin liên hệ: . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. . Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh chi tiền. . Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: theo 03 mẫu phụ lục đính kèm. . Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có . Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 04/4/2001; - Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi; - Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; - Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; - Thông tư số 178/2014/TT-BTC ngày 26/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ khai thác công trình thủy lợi.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website
Số lượt truy cập
00161656