Tên thủ tục: Phê duyệt phương án cổ phần hóa thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp
Lệ phí: Không có
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: không quy định.
Quy trình thủ tục: - Các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa thực hiện gửi hồ sơ đến Ban Chỉ đạo. - Căn cứ Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa và tình hình thực tế của doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định thuê tổ chức tư vấn hoặc giao cho tổ giúp việc và doanh nghiệp xây dựng phương án cổ phần hóa doanh nghiệp - Ban Chỉ đạo giao cho Tổ giúp việc cùng với doanh nghiệp phối hợp với tổ chức tư vấn (nếu có) tổ chức công khai Phương án cổ phần hóa và gửi tới từng bộ phận trong công ty để nghiên cứu trước khi tổ chức Đại hội công nhân viên chức (bất thường). - Sau Hội nghị công nhân viên chức, Tổ giúp việc và doanh nghiệp phối hợp với tổ chức tư vấn (nếu có) hoàn thiện Phương án cổ phần hóa để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. - Ban Chỉ đạo thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Báo cáo về thực trạng của công ty ở thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; Hình thức cổ phần hoá và vốn điều lệ theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần; Cơ cấu vốn điều lệ, giá khởi điểm và phương thức phát hành cổ phiếu theo quy định. - Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và những vấn đề cần tiếp tục xử lý. - Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành. - Phương án sắp xếp lại lao động. - Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 - 5 năm tiếp theo. - Phương án sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. b) Số lượng hồ sơ: : Tối thiểu 01 bộ.
Thông tin liên hệ: . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa. . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp - Sở Tài chính; - Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. . Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. . Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có. . Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. . Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. - Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website
Số lượt truy cập
00161651