Tên thủ tục: Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp
Lệ phí: Không có.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: - Thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đảm bảo cách thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp tối đa không quá 4,5 tháng đối với trường hợp xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài sản và không quá 7 tháng đối với trường hợp xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu và các phương pháp khác. - Trường hợp quá thời hạn trên chưa công bố được giá trị của doanh nghiệp cổ phần hóa, cơ quan quyết định cổ phần hóa xem xét, quyết định kéo dài thời gian công bố giá trị doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo nguyên tắc việc công bố giá trị doanh nghiệp và việc tổ chức bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa cách thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp không quá 15 tháng trừ các trường hợp đặc thù theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Quy trình thủ tục: - Các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa nộp hồ sơ tại Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). - Căn cứ hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo thẩm tra về trình tự, thủ tục, tuân thủ các quy định của pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp. - Ban Chỉ đạo dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định giá trị doanh nghiệp. - Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm toán, Ban Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi cơ quan Kiểm toán Nhà nước kèm theo hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa để cơ quan Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của tổ chức tư vấn định giá trước khi quyết định giá trị doanh nghiệp. - Trường hợp do nguyên nhân khách quan làm ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hóa phải chủ động tổ chức kiểm kê, xác định mức độ tổn thất và kịp thời báo cáo bằng văn bản với Ban Chỉ đạo để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp cổ phần hóa, Ban Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, xác định lại giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa và chỉ đạo doanh nghiệp phối hợp với doanh nghiệp điều chỉnh lại phương án cổ phần hóa. - Trường hợp sau 18 tháng kể từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp mà doanh nghiệp chưa thực hiện việc bán cổ phần, doanh nghiệp tham mưu UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp đình chỉ các bước triển khai phương án cổ phần hóa được duyệt, làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan; Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai xác định lại giá trị doanh nghiệp và điều chỉnh phương án cổ phần hóa (nếu cần), chi phí cho việc xác định lại giá trị doanh nghiệp và điều chỉnh phương án cổ phần hóa (sau khi trừ đi các khoản bồi thường của cá nhân có liên quan) được trừ vào tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp.
Thành phần nhận hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp cổ phần hóa lập tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Trường hợp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp không trùng với thời điểm báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp được sử dụng báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính lập tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (theo quy định không phải kiểm toán) để xác định giá trị doanh nghiệp theo quyết định của cơ quan quyết định cổ phần hóa doanh nghiệp. - Đối với trường hợp xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài sản, thực hiện theo Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 41/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. b) Số lượng hồ sơ: : Tối thiểu 01 bộ.
Thông tin liên hệ: . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa. . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp - Sở Tài chính; - Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. (Kiểm toán nhà nước trường hợp cổ phần hóa Công ty mẹ thuộc Tập đoàn kinh tế nhà nước; các công ty mẹ thuộc Tổng công ty nhà nước và các công ty TNHH MTV khác khi có yêu cẩu của Thủ tướng Chính phủ) . Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giá trị doanh nghiệp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. . Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. . Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. . Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. - Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website
Số lượt truy cập
00163414