Thông tin giá cả thị trường
Thông tin giá cả thị trường
Cập nhật tỷ giá hạch toán ngoại tệ đồng RUB tháng 02 năm 2019 
20/02/2019 
 

BỘ TÀI CHÍNH

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Số/TB-KBNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Nộingày tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Cập nhật tỷ giá hạch toán ngoại tệ đồng RUB tháng 02 năm 2019

- Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 336/TB-VCB.KDV ngày 18/02/2019 của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam về việc cập nhật thêm tỷ giá đồng RUSSIAN RUBLE NEW (RUB).

Kho bạc Nhà nước thông báo cập nhật thêm tỷ giá hạch toán ngoại tệ đồng RUB tháng 02 năm 2019, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

STT

TÊN NƯỚC

TÊN NGOẠI TỆ

Ký hiệu ngoại tệ

Ngoại tệ/VNĐ

Bằng số

Bằng chữ

1

SNG (NGA)

RUSSIAN RUBLE (NEW)

22

RUB

349

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.

- Quy đổi và hạch toán kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.

Nơi nhận:

- VPQH, VPCP, VP CTN;

- Viện KSNDTC, Toà án NDTC;

- VP TW Đảng, Ban đối ngoại TW Đảng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc

CP, cơ quan TW của các đoàn thể;

- Tổng cục Thuế;

- Tổng cục Hải quan;

- NH PT VN;

- Kiểm toán nhà nước;

- KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- STC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Cục, Vụ trực thuộc BTC;

- Lưu: VT; QLNQ (220).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Huệ

NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00158848