Các phòng thuộc Sở 
Các phòng thuộc Sở 

1. Văn phòng Sở

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các công việc sau:

1.1) Nhiệm vụ văn phòng:

a) Dự thảo các văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở; quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, quy hoạch cán bộ, thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm và các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, quản lý hồ sơ cán bộ đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

b) Dự thảo các văn bản quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở.

c) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo chương trình, kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Sở.

d) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đề án về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các phòng thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

e) Xây dựng, ban hành chương trình công tác hàng năm, quý, tháng của Sở; tổng hợp tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành và của cơ quan để báo cáo các cấp theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các phòng thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ được giao.

f) Triển khai thực hiện các phong trào thi đua - khen thưởng, tổ chức phát động sơ kết, tổng kết phong trào thi đua khen thưởng theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính.

g) Tổ chức thực hiện công tác: Cải cách hành chính; văn thư - lưu trữ; hành chính - quản trị; kế toán- tài vụ và quản lý tài sản cơ quan; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; bảo vệ nội bộ; bảo vệ bí mật Nhà nước; phòng chống thiên tai, cháy nổ; lực lượng tự vệ, bảo vệ an toàn cơ quan. Theo dõi sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận, quy chế phát ngôn, văn hoá công sở và các phong trào xã hội của cơ quan.

h) Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hệ thống thông tin - lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính - chuyên môn nghiệp vụ được giao và quản lý công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trong ngành trên địa bàn tỉnh. Tổ chức quản lý mạng tin học của Sở: Mạng nội bộ; Website chuyên ngành; hế thống thông tin quản lý văn bản và điều hành; hệ thống TABMIS; quản trị hạ tầng mạng máy tính, cơ sở dữ liệu và các cơ sở ứng dụng tin học phục vụ công tác quản lý và điều hành. Tiếp nhận, quản lý và duy trì hoạt động các sản phẩm, thiết bị tin học do Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ, triển khai. Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, chuyển giao các ứng dụng cho các phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thành phố.

i) Chủ trì công bố số liệu tài chính, cung cấp thông tin thống kê tài chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

j) Thừa lệnh Giám đốc Sở giải quyết một số công việc khi được Giám đốc Sở ủy quyền và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.

1.2) Nhiệm vụ tài chính doanh nghiệp:

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở về tài chính doanh nghiệp.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

c) Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

d) Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

e) Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

f) Kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập; thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

g) Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

h) Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và Người đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

i) Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

j) Là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

k) Quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật (Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phát triển đất, Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ phát triển nhà ở, Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ,...).

- Phối hợp xây dựng Đề án thành lập và hoạt động của các quỹ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ; giải thể các quỹ theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ định kỳ theo chế độ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Kiểm tra, giám sát các việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho các tổ chức nhận ủy thác (các quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức tài chính nhà nước, ...) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được UBND tỉnh xác định.

l) Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công

2. Thanh tra Sở

Có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tài chính.

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

b) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính của cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước thuộc tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở Tài chính.

c) Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, kế toán, giá theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

d) Thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

e) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

f) Phối hợp với Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện thanh tra tài chính các đơn vị trung ương trên địa bàn, phối hợp với Thanh tra tỉnh thanh tra hành chính theo quy định.

g) Tham mưu triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Luật và Chương trình hành động thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của của pháp luật.

h) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

i) Rà soát, kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính.

j) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Lãnh đạo Sở.

3. Phòng Quản lý ngân sách

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công việc sau:

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực tài chính ngân sách ;

- Dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm , 3 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính ngân sách theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương ; xây dựng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; chế độ thu phí- lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

- Dự toán điều chỉnh ngân sách của tỉnh; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở về tài chính ngân sách ;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính ngân sách ; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

d) Về quản lý ngân sách nhà nước, thuế, phí - lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước:

- Trực tiếp tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý Ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách Đảng, kinh phí của các lực lượng vũ trang (Công an, Quân sự, Biên phòng), các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công thuộc cấp tỉnh quản lý từ khâu lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí hàng năm;

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật; lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định;

- Thực hiện kiểm tra dự toán đơn vị dự toán cấp I đã giao  cho các đơn vị sử dụng ngân sách ;

- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí - lệ phí và các khoản thu khác theo quy định;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước;

- Xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác thuộc tỉnh quản lý có sử dụng ngân sách tỉnh theo quy định .Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện; quyết toán thu, chi ngân sách huyện; thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cấp huyện theo quy định;

- Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm trình  Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo  Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

e) Quản lý Quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.

f) Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của  địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công.

g) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật.

h) Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

i) Tổ chức quản lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; tiền bán hoặc thuê, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc tỉnh quản lý; các nguồn tài chính phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

           k) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính  ngân sách  thuộc phạm vi quản lý của Sở đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

l) Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

m) Thực hiện cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách và các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách.

n) Tham gia triển khai thực hiện hệ thống thông tin quản lý ngân sách - kho bạc (TABMIS) đối với  các nguồn ngân sách do tỉnh quản lý.

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

4. Phòng Quản lý Giá-công sản và Tài chính đầu tư:

Có nhiệm vụ tham mưu Giám đốc Sở về việc:

4.1) Nhiệm vụ Quản lý Giá-công sản:

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân tỉnh, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở về giá và công sản.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giá và công sản; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở về lĩnh vực giá và công sản.

c) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành định hướng quản lý, điều hành, bình ổn giá hàng năm, 5 năm, 10 năm các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; dự thảo văn bản hướng dẫn pháp luật về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá và phân cấp quyết định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh để Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

f) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá, tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật.

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định biện pháp bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá; bổ sung mặt hàng thực hiện kê khai giá và tổ chức thực hiện kê khai giá tại địa phương theo quy định của pháp luật;

h) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phân công và thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước thuộc địa phương quản lý; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

i) Chủ trì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất tổ chức thẩm định bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh; chủ trì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, tổ chức thẩm định giá đất cụ thể.

j) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật đất đai.

k) Chủ trì, xác định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức tỷ lệ (%) để tính thu tiền thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mức tiền thuê mặt nước; đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể (trừ các dự án khai thác dầu khí ở lãnh hải và thềm lục địa của Việt Nam); xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp.

l) Kiểm tra, thẩm định các khoản kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất đối với dự án, tiểu dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bao gồm cả trường hợp được ứng vốn từ Quỹ phát triển đất hoặc tạm ứng vốn từ Kho bạc Nhà nước. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

m) Thẩm định dự thảo quyết định ban hành bảng giá các loại đất và phương án giá đất tại địa phương để Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

n) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy; di sản không có người thừa kế; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, tài sản của tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho chính quyền địa phương.

o) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, cho thuê, chuyển nhượng, tiêu hủy tài sản nhà nước và các hình thức xử lý khác; giao tài sản nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết.

p) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành và Bộ Tài chính về việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh.

q) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giá và thẩm định giá của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh.

r) Kiểm tra, thẩm định kết quả giá phục vụ mua sắm tài sản của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý.

s) Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

t) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

4.2) Nhiệm vụ Tài chính đầu tư:

a) Trình Ủy ban nhân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở về tài chính đầu tư.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở về lĩnh vực tài chính đầu tư sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

c) Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.

d) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

e) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ ngân sách địa phương.

f) Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tỉnh quản lý.

g) Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) trên địa bàn.

h) Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện.

i) Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương theo quy định.

j) Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

k) Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính đầu tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

l) Tham gia với phòng Quản lý ngân sách báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính đầu tư.

m) Tham gia triển khai thực hiện hệ thống thông tin quản lý ngân sách - kho bạc (TABMIS).

n) Thực hiện cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách cho các dự án đầu tư.

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.


Liên kết website
Số lượt truy cập
00345375