Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng 
12/07/2020 
 

1. Sở Tài chính:
1.1. Văn bản chỉ đạo:  
2788KHSTC.pdf1213KHSTC.pdf,1946KHSTC.pdf,538KHSTC.pdf,708KHSTC.pdf,
830KHSTC.pdf,2070KHSTC.pdf2996bcstc.pdf368khdu.pdf391khdu.pdf

1.2. Thanh tra: 93QDSTC.pdf,BQL cac khu cong nghiep tinh.pdf,Benh vien lao va Benh phoi.pdf,Benh vien Y duoc co truyen.pdfChi cuc QLCL NLS TS.pdfHoi LHPN tinh.pdfUBND xa Loi Hai.pdfTruong PTDTNT PinangTac.pdf

1.3. Tài chính Ngân sách: 3604STCQLNS.pdf,3704STCQLNS.pdf

1.4. Quy chế phối hợp: 399QDUBND.pdf,405QDUBND.pdf,QC370.pdf

1.5. Mua sắm công: 91QDSTC.pdf,1160QDUBND.pdf1391STCQLGCSDT.pdf

1.6. Lịch tiếp công dân: Nam 2019.pdf

1.7. Hoàn thiện thể chế:
16HDND-VP.pdf2991KHSTC.pdf,3246STCTTCD.pdf,32KHPCTN.pdf,
3623TBSTC.pdf,421QDUBND.pdf,84QDSTC.pdf,3449TBHDTT.pdf,
586KHUBND.pdf,3258TBHDTT.pdfCV3456STCTTr.pdf18BCSTC.pdf
927STCQLNS.pdf1966BCSTC.pdf

1.8. Văn bản quy phạm pháp luật: 
45_2019_UBND.pdf,58_2019_UBND.pdf,42_2019_UBND.pdf,43_2019_UBND.pdf,
72_2019_UBND.pdf,21_2019_UBND.pdf,39_2019_UBND.pdf,34_2019_UBND.pdf,
47_2019_UBND.pdf,46_2019_UBND.pdf,64_2019_UBND.pdf,40_2019_UBND.pdf

1.9. Chuyển đổi vị trí công tác: 
481STCVP.pdf,3506TBSTC.pdf

1.10. Báo cáo phòng chống tham nhũng: 
535BCSTC-QuyI.pdf,1318BCSTC-6 thang.pdf,2359BC-STC-9 thang.pdf,
2975BC-STC-nam 2019.pdf

1.11. Tổ chức cán bộ: 21qdstc.pdf2545stcvp.pdf347khstc.pdf88qdubnd.pdf

1.12. Cải cách hành chính: 3009bcstc.pdf3052khstc.pdf

1.13. Quy chế chi tiêu nội bộ: Quy che chi tieu noi bo 2019.pdf

1.14. Bổ sung: 
baocaotinhhinhtangquavanhanquakhongdungquydinh.pdfbaocaophongchongtoiphamvaviphamphapluat.pdf

File đính kèm báo cáo của các Sở ngành, ubnd huyện & thành phố: 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 487_QD-SNNPTNT.pdf
3. Sở Xây dựng: 12_QD-SXD.pdf2325_QD-SXD.pdf
4. Sở Y tế: 4685_QD-SYT.pdf
5. Đài Phát thanh truyền hình Ninh Thuận: Quy che chi tieu noi bo nam 2019_Đài PT-TH.pdf
6. UBND Huyện Bác Ái: Quy che chi tieu noi bo.pdf,585_QÐ_UBND_2019_signed.pdf
7. UBND Huyện Ninh Hải: 654.pdfQC của TTra.pdfQC của VPCUCQ.pdf
8. UBND Huyện Ninh Phước: PhongLDTBXHNP.pdfPhongTCKH.pdfQG 01 PTCKH.pdf
9. UBND Huyện Ninh Sơn: 
Scan_0350.pdfScan_0351.pdfkemqdvp.129.pdfqdvp.129(1).pdfScan_0352.pdfScan_0353.pdfScan_0355.pdfScan_0356.pdf
10. Sở Giáo dục & Đào tạo: Quy che chi tieu noi bo So GDDT nam 2019.pdf
11. UBND Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: QCCTNB.pdf
NĐD-VP