Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận 
31/12/2019 
 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương gày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phảm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Chi tiết File đính kèm: QDUB 64.2019_signed.pdf
NĐD-VP