Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tổ chức họp thông qua Chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp và Phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận. 
28/09/2020 
 

Chiều ngày 23/9/2020, Sở Tài chính - Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp thông qua Chứng thư thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp và Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận. Tham dự cuộc họp gồm có các thành viên Ban Chỉ đạo, Người đại diện vốn nhà nước, lãnh đạo Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận, đơn vị tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp và tư vấn phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn báo cáo Chứng thư thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp và Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình đô thị; các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận, góp ý và đề nghị đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm đối chiếu, kiểm tra tính chính xác về số liệu của Báo cáo tài chính để bảo đảm độ tin cậy, trường hợp cần thiết, thẩm định viên yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh lại báo cáo tài chính và sổ sách kế toán chính xác trước khi đưa vào phân tích thông tin theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 thẩm định giá doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả thẩm định giá.

Kết thúc cuộc họp, Ông Hồ Trọng Luật – Phó Trưởng ban chỉ đạo đề nghị Công ty cổ phần Công trình đô thị khẩn trương phối hợp với 02 đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp; chỉnh sửa nội dung, thuyết minh, phân tích, tính toán đầy đủ các nội dung vào các Phụ lục và hoàn chỉnh Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và Phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị gửi Sở Tài chính để thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt để kịp triển khai thực hiện trong năm 2020.

HTPT-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00163777