Ban Giám đốc sở 
Ban Giám đốc sở 

               I/ Ban Giám Đốc

                                                                                            
                                                                                     NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
                                                                              Giám đốc Sở

 
 HỒ TRỌNG LUẬT
Phó Giám đốc Sở
LÊ CÔNG BÌNH 
Phó Giám đốc Sở

II. Phân công nhiệm vụ:
1. Ông: Nguyễn Văn Trường - Giám đốc
- Phụ trách chung và toàn diện các nhiệm vụ công tác của cơ quan, quản lý điều hành chung về ngân sách nhà nước.
- Trực tiếp chỉ đạo: công tác tổ chức cán bộ, hoạt động của Phòng Quản lý Ngân sách; ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện; kinh phí của Tỉnh ủy, ngành công an, quân đội và giải quyết kinh phí ngoài định mức, dự toán giao đầu năm.
- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát Xổ số kiến thiết tỉnh. Theo dõi hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Phan rang - Tháp chàm, huyện Thuận Bắc và huyện Ninh Hải.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

 2. Ông Lê Công Bình - Phó Giám đốc

 - Trực tiếp chỉ đạo về lĩnh vực Giá- Công sản và Tài chính đầu tư; theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý Giá-Công sản và Tài chính đầu tư; làm Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự; Thường trực Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, Giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; tham gia thành viên các Ban chỉ đạo, hội đồng do UBND tỉnh thành lập theo phân công của Giám đốc sở. Theo dõi hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Sơn và huyện Bác Ái.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Ông Hồ Trọng Luật- Phó Giám đốc

-
Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực thanh tra Tài chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm; theo dõi chỉ đạo công tác cải cách hành chính, hành chính quản trị chung của cơ quan, thi đua khen thưởng, xử lý văn bản đến hàng ngày của sở, theo dõi chỉ đạo hoạt động của Thanh tra sở, Văn phòng Sở (trừ công tác tổ chức cán bộ do Giám đốc phụ trách), làm Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đổi mới Doanh nghiệp tỉnh; thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng  do UBND tỉnh thành lập theo phân công của Giám đốc Sở. Theo dõi hoạt động của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ninh Phước và huyện Thuận Nam.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.