Lấy ý kiến Văn bản dự thảo
Lấy ý kiến Văn bản dự thảo
Góp ý dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 
14/06/2018 
 
 
Tin đã đưa
(16/08)
(13/08)
(02/08)
(02/08)
(18/07)
(10/07)
(08/07)
(26/06)
(22/06)
(18/06)

Liên kết website