Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
công bố tài liệu tham khảo phục vụ kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện (ông Trần Văn Ngư, ông Lê Minh Hiền) 
14/04/2020 
 
Nội dung: 1113.pdf
 
Liên kết website