Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ năm 2018 và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm 2019 
27/11/2018 
 
 
Liên kết website