Trung tâm lưu trữ lịch sử
Trung tâm lưu trữ lịch sử
Yêu cầu bảo quản cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ 
13/02/2019 
 

          Ngày 24 tháng 01 năm 2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BNV Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử (Thông tư); theo đó, Điều 8 của Thông tư quy định yêu cầu bảo quản cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ như sau:

     - Không lưu cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên các thiết bị kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông.

     - Không chuyển mục đích sử dụng các thiết bị đã lưu cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước khi chưa loại bỏ triệt để cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

     - Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ phải được sao lưu ít nhất 02 bộ, mỗi bộ trên 01 phương tiện lưu trữ độc lập. Việc sao lưu phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, an toàn.

     - Bảo đảm thống nhất quy trình kiểm tra, sao lưu, phục hồi dữ liệu.

     - Người được giao quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm kiểm tra, bảo quản, sao lưu, phục hồi.

          Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2019./.
Đính kèm: 02_2019 _TT- BNV.pdf
Phan Thị Luyến, Trung tâm Lưu trữ lịch sử 
Liên kết website