Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 
27/03/2020 
 

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Thủ trướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 31/NQ-CP về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trình Chính phủ theo quy định. Trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ, bảo đảm nội dung của Nghị định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và chủ trương của Đảng về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách chính sách tiền lương.

          Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2020./. 
Đính kèm: NQ 31-NQ-CP.pdf
Thúy Vy, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website