Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
26/04/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 83/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
52/QĐ-UBND 01/03/2017 Quyết định chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
293/QĐ-UBND 27/02/2017 QĐ tổ chức lại Hội đồng Phát triển nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020
507/QĐ-UBND 05/12/2016 Phân cấp trực tiếp quản lý, bảo vệ, tu bổ, phục hồi và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh; Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
119/2016/NĐ-CP 23/08/2016 Nghị định của Chính phủ về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu
48/2016/QĐ-UBND 22/08/2016 QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận
38/2016/QĐ-UBND 12/07/2016 QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
37/2016/QĐ-UBND 11/07/2016 QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
31/2016/QĐ-UBND 16/06/2016 QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
03/2016/TT-BNV 25/05/2016 Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
22/2016/QĐ-UBND 05/05/2016 QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
20/2016/Qđ-UBND 22/04/2016 QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận
18/2016/QĐ-UBND 14/04/2016 QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
10/2016/QĐ-UBND 25/03/2016 QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở LĐTB và XH tỉnh Ninh Thuận
06/2016/TTLT-BTTTT-BNV 10/03/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng VH-TT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
79/2016/QĐ-UBND 07/03/2016 QĐ Phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Giao thông VT tỉnh Ninh Thuận
03/2016/QĐ-UBND 18/02/2016 QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận
12/QĐ-UBND 20/01/2016 QĐ Phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của BQL các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
220/2015/TTLT-BTC-BNV 31/12/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài chính-Kế hoạch thuộc UBND quyận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
34/2015/TTLT-BCT-BNV 27/10/2015 V/V Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường địa phương
Liên kết website