Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
27/2017/TT-BTTTT 20/10/2017 Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
100/NQ-CP 06/10/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
112/2017/NĐ-CP 06/10/2017 V/v Quy định chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975
06/2017/TT-BNV 27/09/2017 V/v quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
89/2017/QĐ-UBND 14/09/2017 Về việc ban hành Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận.
1741/QĐ-UBND 05/09/2017 Ban hành danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Thuận
101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
3601/KH-UBND 31/08/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện QĐ số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước"
3618/KH-UBND 31/08/2017 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền và tham dự Giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
25/2017/TT-BLĐTBXH 30/08/2017 Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
3035/CTPH-BTTTT-BNV 22/08/2017 Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC giai đoạn 2017-2020
05/2017/TT-BNV 15/08/2017 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
1598/QĐ-CTN 14/08/2017 Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"
1457/QĐ-UBND 26/07/2017 V/v công bố bộ TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
04/2017/TT-BNV 17/07/2017 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày
58/NQ-CP 04/07/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
78/2017/NĐ-CP 03/07/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên
76/2017/NĐ-CP 30/06/2017 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
1280/QĐ-UBND 30/06/2017 V/v phê duyệt bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Nội vụ
42/2017/QĐ-UBND 02/06/2017 Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và phát hành văn bản điện tử có ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Liên kết website