Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
30/2018/QĐ-UBND 08/05/2018 QĐ ban hành Quy chế phối hợp trong việc tổ chức lễ tang cho người từ trần là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1165/KH-SNV 27/04/2018 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của Sở Nội vụ Ninh Thuận
26/04/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 83/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1706/KH-UBND 26/04/2018 Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hoá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020
52/2018/NĐ-CP 12/04/2018 VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN
25/2018/QĐ-UBND 28/03/2018 Ban hành Quy định cơ chế thu hút phát triển du lịch trọng điểm có đẳng cấp cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
27/2018/QĐ-UBND 28/03/2018 QĐ sửa đổi, bổ sung QĐ số 12/2015/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận v/v quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn-khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1105/KH-UBND 20/03/2018 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018
308/QĐ-TTg 13/03/2018 Phê duyệt Đề án "Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020"
08/CT-TTg 13/03/2018 Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan
275/QĐ-TTg 07/03/2018 Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020
03/2018/TT-BNV 06/03/2018 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH NỘI VỤ
73/QĐ-UBND 27/02/2018 Thành lập Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý
181-CTr/TU 21/02/2018 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
92-KH/TU 21/02/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
153/QĐ-TTg 30/01/2018 Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
13/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Quy định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
46/QĐ-BNV 16/01/2018 V/v công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục VBQPPL hết hiệu lực một phần thuộc lãnh vực QLNN của Bộ Nội vụ năm 2017
27/2017/TT-BTTTT 20/10/2017 Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
100/NQ-CP 06/10/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Liên kết website