Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
51/2020/QĐ-UBND 16/12/2020 Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Ninh Thuận
4125/KH-UBND 16/11/2020 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025
44/2020/QĐ-UBND 29/10/2020 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh
42/2020/QĐ-UBND 22/10/2020 Quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1275/QĐ-TTg 19/08/2020 Phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công chức, viên chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2021-2025
91/2020/NĐ-CP 14/08/2020 Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
30/2020/QĐ-UBND 14/08/2020 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
03/2020/TT-BNV 21/07/2020 Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
13/2020/TT-BTTTT 03/07/2020 Thông tư Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình
1048/QĐ-UBND 03/07/2020 Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025
374/QĐ-BNV 03/06/2020 Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2020-2025
113/QĐ-SNV 28/05/2020 Quy chế làm việc của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ Ninh Thuận
15/2020/QĐ-UBND 20/05/2020 Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý
09/2020/QĐ-UBND 01/04/2020 Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
670/KH-UBND 09/03/2020 Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
628/KH-UBND 01/03/2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
27/2020/NĐ-CP 01/03/2020 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về sử dụng, trọng dụng, thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
01/2020/QĐ-UBND 14/01/2020 Quy định một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh
99/2019/NĐ-CP 30/12/2019 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Liên kết website