Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
73/QĐ-UBND 27/02/2018 Thành lập Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý
181-CTr/TU 21/02/2018 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
92-KH/TU 21/02/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
13/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Quy định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
46/QĐ-BNV 16/01/2018 V/v công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục VBQPPL hết hiệu lực một phần thuộc lãnh vực QLNN của Bộ Nội vụ năm 2017
27/2017/TT-BTTTT 20/10/2017 Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
100/NQ-CP 06/10/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
112/2017/NĐ-CP 06/10/2017 V/v Quy định chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975
06/2017/TT-BNV 27/09/2017 V/v quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
89/2017/QĐ-UBND 14/09/2017 Về việc ban hành Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận.
1741/QĐ-UBND 05/09/2017 Ban hành danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Thuận
101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
3601/KH-UBND 31/08/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện QĐ số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước"
3618/KH-UBND 31/08/2017 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền và tham dự Giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
25/2017/TT-BLĐTBXH 30/08/2017 Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
3035/CTPH-BTTTT-BNV 22/08/2017 Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC giai đoạn 2017-2020
05/2017/TT-BNV 15/08/2017 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
1598/QĐ-CTN 14/08/2017 Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"
1457/QĐ-UBND 26/07/2017 V/v công bố bộ TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
04/2017/TT-BNV 17/07/2017 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày
Liên kết website