Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố 
08/06/2018 
 

Ngày 09/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh (Quyết định). Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về tổ chức, nội dung hoạt động và hội nghị của thôn, khu phố như sau:

1. Tổ chức của thôn, khu phố

- Mỗi thôn, khu phố có các chức danh được quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Thôn, khu phố có các cụm dân cư, các tổ chức tự quản theo quy định của pháp luật.         

2. Nội dung hoạt động và hội nghị của thôn, khu phố

- Những nội dung hoạt động của thôn, khu phố được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

- Những nội dung hội nghị của thôn, khu phố được thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

      Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2018; thay thế Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 01/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố./.
Đính kèm: QD12.pdfQD 31.2018.pdf
Trịnh Lâm Hải, Phòng XDCQ&CTTN 
Tin đã đưa
(08/08)
(15/07)
(12/06)
(30/05)
(21/05)
(10/05)
(10/05)
(09/05)
(02/05)
(11/04)

Liên kết website