Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thôn, Khu phố trên địa bàn tỉnh 
10/05/2019 
 

Thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 3/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Ngày 25/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thôn, Khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Quyết định).

Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về tổ chức, nội dung hoạt động và hội nghị của thôn, khu phố cụ thể như sau:

- Về tổ chức của thôn, khu phố:

+ Mỗi thôn, khu phố có các chức danh được quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn-khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

+ Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố do Trưởng thôn, Trưởng khu phố lựa chọn sau khi thống nhất với Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, khu phố; Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố.

- Về nội dung hoạt động và hội nghị của thôn, khu phố:

+ Những nội dung hoạt động của thôn, khu phố được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

+ Những nội dung hội nghị của thôn, khu phố được thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

       Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thôn, khu phố./.
Đính kèm: QD so 12.pdf
Trần Đức Lực-Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website