Thanh tra
Thanh tra
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước 
22/12/2020 
 

Ngày 16/12/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 51/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Ninh Thuận (Quyết định).

 Trong đó, phạm vi bí mật nhà nước và phân loại bí mật nhà nước được quy định:

- Phạm vi bí mật nhà nước: Là giới hạn thông tin quan trọng được Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Danh mục bí mật nhà nước thuộc các lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

- Phân loại bí mật nhà nước: Căn cứ vào tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại nếu bị lộ, bị mất, bí mật nhà nước được phân loại thành 03 độ mật:

+ Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

+ Bí mật nhà nước độ Tối mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại rất nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

+ Bí mật nhà nước độ Mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2020 và thay thế Quyết định số 99/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tại tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: 51 QDUBND.pdf
Trần Thị Thu - Phòng Thanh tra 
Liên kết website