Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác “Năm Dân vận chính quyền” 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
20/03/2019 
 

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “tiếp tục thực hiện và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và chính quyền địa phương các cấp giai đoạn 2016-2020” và Kế hoạch số 833/KH-UBND ngày 15/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020.

        Ngày 12/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 891/KH-UBND triển khai thực hiện công tác “Năm Dân vận chính quyền” 2019 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch).

        Theo đó, Kế hoạch đã đề ra 03 nhóm nội dung chủ yếu là:

        - Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 833/KH-UBND ngày 15/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020; Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 28/01/2019 của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh.

        - Đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường tuyên truyền công tác dân vận chính quyền, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, các tin bài viết tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp:

          - Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019 giữa Ban Dân vận tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Đính kèm: KHUB891 (cogn tac dan van)_signed.pdf
Trần Đức Lực, Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website