Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
31/01/2019 
 

Ngày 23/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm).

Theo đó, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- 03 phòng chuyên môn:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp;

+ Phòng Quan trắc môi trường;

+ Phòng Dịch vụ.

Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2019 và thay thế Quyết định 474/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: QDUB 20_kien toan Trung tam Quan trac TNMT.pdf

Minh Khiết, Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website