Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
UBND tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Tư pháp 
12/07/2018 
 

Ngày 05/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Tư pháp.

Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/11/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và những quy định khác của pháp luật có liên quan;

Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp gồm:

- Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:

+ Thanh tra Sở;

+ Phòng Nghiệp vụ 1;

+ Phòng Nghiệp vụ 2.

- Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở:

+ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước;

+ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (đơn vị giải thể vào năm 2020);

+ Phòng Công chứng số 1 (đơn vị tự chủ hoàn toàn).

        Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2018 và thay thế Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: QDUB209_signed.pdf
Kiều Thị An, phòng CCHC 
Tin đã đưa
(25/01)
(30/06)
(27/03)
(18/10)
(29/09)
(28/09)
(27/09)
(06/09)
(01/09)
(18/08)

Liên kết website