Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
UBND tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Nội vụ 
13/06/2018 
 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy Ninh Thuận thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu qủa.

 

Ngày 06 tháng 6 năm 2018 UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 931/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Nội vụ (Quyết định). Theo đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ được quy định như sau:

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do UBND tỉnh ban hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

II. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Sở Nội vụ: Gồm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ:

- Phòng Thanh tra;

- Phòng Quản lý nhân sự;

- Phòng Tổ chức bộ máy.

3. Các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ:

- Ban Tôn giáo;

- Chi cục Văn thư-Lưu trữ.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018 và thay thế Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: QD-931-UB.pdf
Thanh Quý, Sở Nội vụ 
Tin đã đưa
(20/03)
(18/03)
(13/03)
(09/03)
(07/03)
(25/02)
(01/02)
(31/01)
(25/01)
(22/01)

Liên kết website