Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
UBND tỉnh phê duyệt Đề án hợp nhất Đoàn Ca múa nhạc và Đoàn Nghệ thuật dân gian Chăm 
09/10/2018 
 

Ngày 06/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 301/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hợp nhất Đoàn Ca múa nhạc và Đoàn Nghệ thuật dân gian Chăm thành Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Về cơ cấu tổ chức của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc bao gồm:

- Lãnh đạo Đoàn Ca múa nhạc dân tộc: gồm Trưởng đoàn và không quá 02 Phó Trưởng đoàn;

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng Hành chính Tổng hợp;

+ Phòng Tổ chức biểu diễn;

+ Phòng Nghệ thuật.

         Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018./.
Đính kèm: QDUB301_signed.pdf
Chí Huyên, Phòng TCBM 
Liên kết website