Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
UBND tỉnh phê duyệt Bản mô tả công việc, Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Nội vụ 
13/06/2018 
 

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời, để làm cơ sở khoa học trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy; tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ, thực hiện các chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức của Sở Nội vụ theo biên chế hành chính được cấp có thẩm quyền phân bổ hằng năm và theo quy định của pháp luật.

 

Ngày 06 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 930/QĐ-UBND về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Nội vụ, gồm:

          1. Bản mô tả công việc của 35 vị trí việc làm (08 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 14 vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; 13 vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ).

2. Khung năng lực của 35 vị trí việc làm, trong đó:

- Khung năng lực chung, gồm 06 năng lực:

+ Đạo đức và trách nhiệm công vụ.

+ Tổ chức thực hiện công việc.

+ Soạn thảo và ban hành văn bản.

+ Giao tiếp ứng xử.

+ Quan hệ phối hợp.

+ Sử dụng công nghệ thông tin.

- Khung năng lực lãnh đạo, quản lý, gồm 05 năng lực:

+ Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược.

+ Quản lý sự thay đổi.

+ Ra quyết định.

+ Quản lý nguồn lực.

+ Phát triển cán bộ, công chức, viên chức.

3. Bảng tổng hợp Khung năng lực đối với từng vị trí việc làm, gồm:

- Nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, điều hành.

- Nhóm vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ.

           - Nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ./.
Đính kèm: QD-930-UB.pdf
Thanh Quý, Sở Nội vụ 
Liên kết website