Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
UBND tỉnh đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 
13/12/2017 
 

Căn cứ Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

          Ngày 04 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có Tờ trình số 230/TTr-UBND đề nghị Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương trình cấp có thẩm quyền xem xét, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho bà Đặng Thị Gia, trú quán tại phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (có 02 con là liệt sỹ: Nguyễn Thị Mật và Nguyễn Ngọc Bằng).
Đính kèm: To trinh 230.pdf
Đăng Nhật, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website